DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Dokora Zololmaran
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 1 October 2013
Pages: 453
PDF File Size: 8.24 Mb
ePub File Size: 15.27 Mb
ISBN: 760-2-46123-633-6
Downloads: 97537
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mokus

Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L. ZAKLJUAKOno to je mene najvie rrustveni u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala rusl ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne. Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao.

Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov ubovor vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji vaspitanja koji je postavio pitanje razvoja ulnih organa. Po klubovima Pariza itana su njegova djela pred oduevljenim masama. Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete.

Na kraju se Poznato je njegovo naelo: Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents.

Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. Marta Dedaj Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan ak Ruso-slika3Uvod4ivotni put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak vaspitanja8”Emil ili o vaspitanju”9Slobodno vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Dona Lokaa djelimino na svoj nain protestovao protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog nastajanja postavio dijete, njegove psihike i razvojne osobine, i traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

  BAIXAR LIVRO O CHAMADO DO CUCO PDF

Iz ovog naela razumljivi su svi njegovi zahtjevi: On je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga pravila koja je Ruso uveo u pedagogiju. O loim stranama ovakvog Rusoovog miljenja ne treba uopte raspravljati jer je ve kroz praksu dokazano da nije bio u pravu, ak da je bio u velikoj zabludi.

On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i svih drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta. Tu on ima u vidu individualne osobine djeteta sa temperamentom koji odreuje njegove sposobnosti i karakter, a koji se ne smije mijenjati ni ograniavati.

[PDF] Ruso – Društveni Ugovor – Free Download PDF

Ovakav stav je naravno pogrean, jer ako je uenik preputen sam sebi on nee biti kadar da doe do naunih istina, pa ga zato treba obuavati. Ljudi nas vaspitavaju time, to nas ue upotrebljavati ono to u euso razvija priroda, dakle, u prvom redu sposobnosti. Obuzela ga je misao da ga stalno progone. Ruso je u borbi protiv takvog feudalnog sistema istakao teoriju prirodnog prava, koja u sutini drystveni da su svi ljudi u prirodnom stanju jednaki i slobodni, a da su se tokom vremena nali svuda u okovima.

S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji uogvor prirodnu ubovor deizam. Protest protiv sholastike kole, dogmatizma i srednjovjekovnog sadraja nastave, protiv srednjovjekovne discipline i tjelesnih kazni, za Rusoa je ujedno i put ka ruenju feudalnog pedagokog sistema.

Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents. Ono to nisam navela u seminarskom radu je injenica da je an ak Ruso bio otac petoro dece ali da nije odgajio nijedno od njih, sva su zavrila u sirotitu. Kao predstavnik prirodnog vaspitanja, on je gajio kult prema prirodivjerovatno i pod uticajem Bifona.

Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao.

Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu. Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi.

  CATALOGO SAMBORO PDF

Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo.

Ruso – Društveni Ugovor

Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti. Ja lino sumnjam u injenicu da bi on bio uspjean vaspita, mada ne osporavam vrijednost djela Emil ili o vaspitanju. Za sve to vrijeme Ruso se neprestano obrazovao, izuavajui djela uvenih filozofa i pisaca Dekarta, Loka,Lajbnica i dr. Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents. To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima.

Priroda vaspitava time, to razvija u nama sposobnosti i organe. Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda. Josip Milat Epistemologija Pedagogije Documents.

Pedagogija sada, ne bi bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja. Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi. Druga rasprava se odnosi na riso i sutinu drave, suvereniteta naroda, socijalnih i prirodnih uslova formiranja ovjeka, koja je nastala dobrovoljnim ugovorom, trea na otru kritiku feudalnog poretka, gde se osuuju poroci i predrasude drutvenog ureenja, izraavaju se interesantna miljenja o vaspitanju ljudskih osjeanja.

U periodu od 2. Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani.

Istorija pedagogije-Zan Zak

Ostao je kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain. U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. Pedagoka hrestomatija, kolska kljiga, Zagreb4 imlea, Potkonjak Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz dristveni s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju treba u vaspitanju bezuslovno imati u vidu i njoj se prilagoditi.