FAKTORSKA ANALIZA PDF

Faktorska Analiza Finansijskih Pokazatelja Poslovanja Preduzeca U Privredi Srbije (Factor Analysis of the Financial Indicators of. Faktorska analiza. Srša, Sanja () Faktorska analiza. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Mathematics. Faktorska analiza – sve na jednom mjestu by alimaze in Book Excerpts, metodologija, and faktorska analiza.

Author: Arashikazahn Kazrat
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 5 June 2015
Pages: 109
PDF File Size: 1.85 Mb
ePub File Size: 9.48 Mb
ISBN: 426-4-47383-542-2
Downloads: 12997
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojanris

Faktorska analiza Factor Analysis Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora. Kako dobro se moe reproducirati korelacijska matrica iz dvofaktorskog rjeenja?

Drugi faktor ima visoka optereenja za sve varijable osim za one koje su povezane s poslom. Kod reducirane korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se procjene komunaliteta, a naziva faktodska reducirana jer se zasniva na zajednikoj varijanci. Razlike izmeu faktorske analize zajednikih faktora i faktorske analize glavnih komponenti Osnovna razlika izmeu faktorske analize glavnih komponenata i faktorske analize zajednikih faktora proizlazi iz koncepcije kompozicije analoza varijance.

Rotacija izluenih faktoraInterpretacija i validacija rotiranih faktoraVrste faktora u faktorskoj analiziZajedniki faktoriSpecifini faktoriOsnovni model faktorske analizePretpostavka je da postoje originalne ili izvorne varijablekoje e se povezati u manji broj latentnih faktoraU modelu 2.

U stvari je bio specificiran samo jedan faktor, a drugi se faktor sastojao od niza faktora specifinih za svaku pojedinu varijablu Pretpostavlja se da su sve varijable unutar pojedine grupe visoko korelirane, te da su slabo korelirane s varijablama iz ostalih grupa.

  GAEL CHANDLER FILM EDITING PDF

Matrica varijanci i kovarijanci vektora X: Prvi se faktor moe interpretirati kao zadovoljstvo posloma drugi kao zadovoljstvo kod kue.

Faktorska analiza ubraja se u metode meuzavisnosti, a primjenjuje se: Factor analysis – magic?? Body composition analysis Analiza skadu ciaa Documents. Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, faotorska ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora. Pojam jednostavne strukture uveo je Thurstone da bi opisao uvjet kad su faktori oznaeni visokim optereenjima za neke varijable i malim za ostale.

Faktorska analiza zajednikih faktora primjenjuje se ako istraiva ne moe sa sigurnou pretpostaviti kolika je koliina specifine varijance i eli je iskljuiti. Osnovni cilj analize je nauiti vie o povezanosti zadovoljstava u razliitim domenama, pronai broj faktora kojim se opisuju famtorska podruja zadovoljstva i protumaiti njihovo znaenje.

Faktorska analiza – Faculty of Science Repository

Korelacijske matrice u faktorskojKorelacijska matrica osnova je provoenja faktorske analize, a sadri koeficijente korelacije izmeu izvornih varijabli. Za redukciju podatakaZa otkrivanje strukture povezanosti meu varijablama, odnosno za klasifikaciju varijabliOsnovni cilj faktorske analize je saeti informacije sadrane u velikom broju izvornih varijabli u manji broj zajednikih faktora uz minimalan gubitak informacija, te postii bolje razumijevanje odnosa meu varijablama. Faktorska analiza zajednikih faktora Faktorska analiza zajednikih faktora Osnova za provoenje faktorske analize zajednikih faktora je reducirana korelacijska matrica na ijoj se glavnoj dijagonali nalaze procjene komunaliteta.

anaaliza Kovarijanca varijabli Xi i Xj: Pmm Faktorska Analiza Predavanje Documents. Polazne pretpostavke i relacija 2. Faktori se rotiraju da bi se postigla faktorska struktura jednostavnija za interpretaciju. Stoga izluene komponente sadre i specifinu varijancu. U faktorskoj analizi glavnih komponenata model ne diferencira zajedniku i specifinu varijancu komponente se zasnivaju na ukupnoj varijanci.

  BRUSILOV OFFENSIVE PDF

Faktorska analiza glavnih komponenata se provodi na potpunoj korelacijskoj matrici, na glavnoj dijagonali se nalaze jedinice ime se ukljuuje ukupna varijanca. U faktorskoj analizi su izvorne varijable prikazane kao linearne kombinacije faktoraU analizi glavnih komponenata su anlaiza komponente predoene kao linearna kombinacija izvornih varijabliIzvorne varijable manifestne varijable Faktori latentne varijableZadaci faktorske analize: In order to assess whether factor analysis is Faktorska analiza Factor Analysis.

Tada svaka grupa varijabli reprezentira jedan faktor latentnu varijabluodgovoran anwliza opaene korelacije.

Faktorska analiza

Pitanja varijable su mjerila zadovoljstvo poslom, hobijima, kod kue i openito zadovoljstvo u nekim drugim podrujima ivota. Kod potpune korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se jedinice, a naziva se potpuna jer se zasniva na ukupnoj varijanci. U regresijskom modelu anapiza varijable ije je mjesto u modelu 2.

S obzirom na vrijednosti koje se nalaze na glavnoj dijagonali korelacijske matrice razlikuju se potpuna i reducirana korelacijska matrica. Rezidualne se korelacije raunaju kao razlika izmeu opaenih korelacija i reproduciranih, a veliina svakog pojedinog elementa je iznos korelacije koji nije mogue protumait s odabrana 2 faktora. An overview of the SPSS factor analysis